elektroinstalace, revize
internet, výpočetní technika
el. požární a zabezpečovací signalizace
telekomunikační technika a kamerové systémy
 

Připojení k internetu

IPTV - Televize

Výpočetní technika

Elektroinstalace

EPS, EZS, CCTV, SK

Kontaktujte nás

Přihlásit do zóný

Časté otázky

 

Správa sítě LAN

 

Správa sítě LAN

 

Zajišťujeme správu serverů a klientských stanic u klienta, dále konzultace s uživateli při řešení obtížnějších IT úloh, konzultace k optimálnímu využití IT, návrhy, analýzy a zavádění nové techniky pro klienty, kterymi jsou české i zahraniční společnosti.

Údržba sítě bez správce sítě 

 

Společnost Techcom přebírá zodpovědnost za chod a údržbu sítě u našich spolupracujících firem. Zajistíme bezpečnost firemních dat a bezproblémové používání výpočetní techniky. OWindows, LINUX, Novell s nejvyššími odbornými certifikáty.

Preventivní služby 

 

Převzetí zodpovědnosti za chod výpočetní techniky klienta.

 Skládá se ze dvou částí:

  • z periodických kontrol a z expresního servisu při havárii. Periodické kontroly slouží zejména k omezení možnosti poruchy (defragmentace, kontroly povrchů disků, reinstalace poškozených aplikací,…), dále pak k nastavení přístupových práv, zálohování dat, školení, kontrola firewallu, Intranetu atd. a jejich periodu si určuje klient s ohledem na objem a stav výpočetní techniky.
  • expresní servis slouží k okamžité opravě při havárii a k záchraně dat. 


Expresní výjezd k havárii

 

Služba Expresní výjezd k havárii poskytuje našim klientům jistotu rychlého zásahu v případě poruchy výpočetní techniky. Výpadek provozu výpočetní techniky může firmě způsobit značné ztráty a to jak v ušlém zisku, tak ve ztrátě dobrého jména pro nedodržení termínů. Cílem služby „Expresní výjezd k havárii“ je poskytnout zákazníkům jistotu spolehlivého chodu výpočetní techniky. 

Vzdálená správa

 

Pomocí internetového připojení mohou pracovníci firmy TechCom provádět rychlou a efektivní správu sítě. Úkolem služby „Vzdálená správa sítě“ je poskytnout zákazníkovi, co nejrychleji a s nízkými náklady úkony spojené s běžnou správou sítě a umožnit tak bezproblémový chod firmy.

 

Bezpečnost

 

Bezpečnost není jen ochrana aktiv před vnějšími nežádoucími vlivy. Bohužel, nejzávažnější a nejčastější bezpečnostní incidenty mají původ uvnitř organizací, kde jejich původcem může být chyba, zlovůle, nehoda, či jiný aspekt.
 
Zaměřením na bezpečnost v rámci organizace může zákazník dosáhnout maximální ochrany svých aktiv. Jsou-li aktiva chráněna, nedochází k jejich poškozování, ztrátám a zneužití. Přínosy řízení bezpečnosti nejsou jen čistě ekonomické – bezpečnostní incident postihující data může mít mnohdy charakter konfliktu se zákony (o utajovaných skutečnostech, o ochraně osobních údajů).
Chceme-li zajistit svoji bezpečnost, přesněji řečeno bezpečnost svého IS, je nezbytné nejprve definovat, co přesně a před čím ho chceme chránit – jakého stavu dosáhnout – (bezpečnostní cíl) a jakým způsobem jej dosáhnout (bezpečnostní strategie).
 
Obsahem bezpečnostního cíle je prohlášení managementu čelit identifikovaným hrozbám a chránit tím aktiva organizace. V bezpečnostním cíli také management prohlašuje záměr vyhovět identifikovaným bezpečnostním politikám a předpokladům organizace. Bezpečnostní strategie se odvíjí od bezpečnostního cíle. Je nutné stanovit přesnou posloupnost kroků směřujících k dosažen vytýčeného cíle.
 
Bezpečnostním auditem rozumíme posouzení současného stavu IS vzhledem k vytýčenému cíli (tedy nakolik účinně je realizována bezpečnostní strategie). Dle aktuální potřeby zahrnuje fáze hodnocení současného stavu také identifikaci a ocenění aktiv, nalezení slabých míst, identifikaci hrozeb a stanovení rizik. Výsledkem takového komplexního zhodnocení objektu (především IS) je zpráva shrnující poznatky o něm, posouzení míry zabezpečení (například v porovnání s definovanými požadavky) a návrhy změn, včetně jejich ceny a přidané hodnoty. V rámci ocenění možných řešení mohou být brány v potaz využitelné rezervy.
Bezpečnostní zajištění je nedílnou součástí každého dobrého informačního systému. Zpravidla si to neuvědomujeme, jsme-li bezpečím obklopeni. Je nedostatečným řešením soustředit se jen na odstraňování následků bezpečnostních incidentů a nehod,  je potřeba předcházet případným haváriím.

Dálkový dohled

 

Tato služba umožňuje zmenšit tým administrátorů na straně uživatele zařízení, ale zejména snižuje nároky na kvalifikaci uživatele, neboť vysoce kvalifikovaný odborník, který dokáže rozeznat příznaky blížící se havárie a správně na ně reagovat, aby havárii zabránil, je pro běžný provoz organizace zbytečný a příliš drahý.
Pro funkci "Dálkového dohledu" lze úspěšně využít specializované pracovníků dodavatele.
Služba dálkového dohledu umožňuje realizovat datové spojení mezi servisním střediskem naší společnosti a zákazníkem a to prostřednictvím vstupu přes internet za předem daných bezpečnostních podmínek v předem definovaných časových intervalech za účelem sledování provozu zařízení, tj. dostupnost k zařízení, čtení logů a následné reakce na signalizace potenciálních problémů tak, aby jejich vznik byl minimalizován.

© 2002-2024 TechCom s.r.o. Všechna práva vyhrazena.